Elementy umowy spółki z o.o.

Przy zawiązywaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest sporządzenie umowy spółki, która zawierać będzie niezbędne elementy zgodne z Kodeksem Spółek Handlowych. Statut przedsiębiorstwa staje się skuteczny dopiero w momencie, w którym posiada wszystkie regulacje. Brak jakiegokolwiek z podpunktów skutkować może odmową wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każda spółka, bez względu na jej formę prawną w umowie zawierać będzie nazwę firmy, siedzibę, przedmiot działalności, określony kapitał zakładowy oraz czas trwania. Przed udaniem się do notariusza w celu zawarcia umowy, wspólnicy powinni dokładnie uzgodnić elementy umowy spółki z o.o. oraz ich brzmienie.

Pierwszym i najważniejszym elementem statutu podmiotu gospodarczego jest firma. Nazwa, pod którą prowadzona będzie działalność odnosić się musi do przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z regulacjami prawnymi, sformułowanie firmy powinno odróżniać się od innych przedsiębiorstw oraz nie wprowadzać Klientów w błąd. Drugą i równie ważną kwestią jest przedmiot działalności. Podanie i określenie przez kody PKD głównego celu działalności, jest ważne nie tylko dla organów administracyjnych, ale także dla wspólników.

Elementem, bez którego firma nie może powstać jest kapitał zakładowy. Minimalna wartość kapitału, dopuszczalna w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 tysięcy złotych. Kapitał zakładowy stanowi inaczej sumę wszystkich udziałów, które są w posiadaniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostałymi kwestiami, które również znaleźć muszą swoje odniesienie w treści statutu przedsiębiorstwa to informacja o ilości udziałów, jakie przysługują wspólnikom oraz określona nominalna wartość udziału.

Wyżej wymienione elementy stanowią jedynie obowiązkowe podpunkty, jakie znaleźć się muszą we wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. W pozostałym zakresie umowa może zostać modyfikowana w dowolny sposób. Ponieważ w dużej mierze działalność i funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opiera się właśnie na umowie, dlatego bardzo istotne jest wskazanie dokładnych zasad działania przedsiębiorstwa. W najważniejszym dokumencie firmy bardzo często określa się także zakres spraw, które wymagają uchwały zgromadzenia wspólników oraz jakie zasady funkcjonowania obowiązywać będą zarząd.

Kwestią, która może wprowadzać w zakłopotanie jest wybór formy umowy, w jaki ma zostać zawarta. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych spółka może zawrzeć statut w formie aktu notarialnego lub przy użyciu gotowego wzorca formularza. Różnica pomiędzy pierwszą, a drugą formą sporządzenia pisma polega głównie na tym, że tradycyjna wersja wymaga obecności notariusza. Wnioskodawcy w tym celu udają się do Kancelarii, która za dokonaniem opłaty pomaga w prawidłowym wypełnieniu i złożeniu dokumentu.

Alternatywnym i zarazem prostszym wyjściem jest tryb S24. Złożenie umowy do eKRS za pomocą Internetu znacznie przyspiesza całą procedurę oraz zwalnia z kosztów notarialnych. Od przyszłego właściciela działalności gospodarczej zależeć będzie forma, w jakiej sporządzi statut spółki.