Dywidenda

Dywidenda to część zysku spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub do podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

Jak wysoka jest kwota dywidendy?

Wysokość dywidendy zależy od rocznego wyniku finansowego spółki. O jej wysokości i terminie jej wypłaty decydują wspólnicy na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników (zależnie od spółki).

Dywidenda jest wypłacana, gdy:
– zakończył się rok obrotowy
– sporządzone zostało sprawozdanie finansowe
– sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie
– została podjęta decyzja dotycząca podziału zysku i wypłaty dywidendy

Dywidendę wypłaca się z:
– zysku netto
– kapitału zapasowego
– niepodzielonych zysków z lat poprzednich

Najczęściej występuje ona w formie pieniężnej, jednak zdarza się, że jest wypłacana w formie akcji.

Formy wypłaty dywidendy:
– środki pieniężne
– posiadane przez podmiot akcje lub udziały
– akcje lub udziały nowej emisji