Czy wspólnik może udzielić pełnomocnictwa?

Czasami zdarzyć się może sytuacja, w wyniku której jeden ze wspólników działalności gospodarczej nie może stawić się na zgromadzeniu. Niektóre formy spotkań wymagają jednak obecności każdej osoby zaproszonej. W związku z tym, rozwiązaniem może być udzielenie pełnomocnictwa komuś innemu.

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z prawem nie zawsze musi osobiście uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników. Udzielenie pełnomocnictwa osobie trzeciej jest w niektórych sytuacjach dozwolone.

Pełnomocnikiem może być dowolna osoba wybrana przez wspólnika, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za wyjątkiem członka zarządu lub pracownika danej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Osoba, której wspólnik powierzył pełnomocnictwo może być uprawniona do uczestniczenia w zgromadzeniu oraz głosowania nad wybranymi uchwałami, jeżeli została taka zgoda podjęta. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej pod dodatkowym rygorem nieważności, a następnie umieszczone w księdze protokołów.