Członek zarządu spółki z o.o., a składki ZUS

Członkowie zarządu zgodnie z Kodeksem spółek handlowych powoływani oraz odwoływani są uchwałą wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej.
Co ważne, powołanie członka zarządu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy pomiędzy spółką, a członkiem zarządu stosunek ten może mieć charakter bardziej organizacyjny.
Obowiązek regulacji składek na ubezpieczenie społeczne posiada wspólnik spółki z o.o. pełniący funkcję członka zarządu na takich samych zasadach co osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Członkowie zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie zarówno w akcie powołania, jak i zawarcia odpowiedniego stosunku pracy pomiędzy spółką, a członkami zarządu.
Obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają pracownicy i osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczeniu usług.
W zależności od tego w jakiej formie wypłacone są należności dla zarządu, czy na podstawie umowy o pracę bądź powołania, należy obliczyć w różny sposób zaliczkę na podatek dochodowy.