Aktywa w przedsiębiorstwie

W ustawie o rachunkowości aktywa definiowane są jako kontrolowane przez przedsiębiorstwo zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Aktywa dzielą się na aktywa obrotowe oraz aktywa trwałe. Tworzą one majątek przedsiębiorstwa.

Do aktyw trwałych zaliczamy:

  • wartości niematerialne i prawne,
  • rzeczowe aktywa trwałe,
  • należności długoterminowe,
  • inwestycje długoterminowe,
  • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Aktywami obrotowymi są:

  • zapasy,
  • należności krótkoterminowe,
  • inwestycje krótkoterminowe,
  • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.