Na co zwrócić uwagę przed założeniem spółki?

Chcąc założyć własną działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wcześniej należy sprawdzić i uporządkować kilka kwestii, które znać powinien każdy, kto chce zarejestrować własną spółkę.

Pierwszą z tych kwestii jest małżeńska wspólnota majątkowa. Wiążę się to z tym, że w spółce z o.o. odpowiedzialność członków zarządu dotyczy całego majątku spółki, jak i prywatnego majątku przedsiębiorcy. W związku z tym bardzo istotne jest, aby odpowiednie ustalić, kto będzie odpowiedzialny za zarządzanie spółką, a kto za dysponowanie majątkiem. Odpowiedzialne jest zorganizowanie majątku rodzinnego, aby ograniczyć szanse na ewentualne ryzyko jego uszczuplenia w przypadku zadłużenia. Dodatkowo warto zastanowić się nad rozdzielnością majątkową łącznie z przeniesieniem majątku osobistego na współmałżonka, który nie będzie pełnił żadnej funkcji w zarządzie spółki.

Kolejna kwestia dotyczy ostatniej woli, a mianowicie odpowiednie ustanowienie zapisu windykacyjnego udziałów.

Trzecią i już ostatnią kwestią, o którą warto zadbać jest zabezpieczenie przed wierzycielami. W tym celu warto zatrudnić zaufanego powiernika, co pozwoli na to, aby wierzyciel nie miał możliwości zajęcia wszystkich udziałów.

Sprawdź również: KIEDY ZWOŁAĆ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW?

 

Elementy wniosku rejestracyjnego spółki z o.o.

Aby spółka z o.o. mogła zacząć funkcjonować, konieczne jest przeprowadzenie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednak, aby przeprowadzić ten proces, należy sporządzić wniosek rejestracyjny wraz z odpowiednimi załącznikami, do których zaliczają się:
– KRS-W3, a więc wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,
– KRS-WE, a więc załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu dotyczący wspólników danej spółki,
– KRS-WK, a więc załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu dotyczący organów zakładanej spółki, bądź wspólników uprawnionych do jej reprezentacji,
– KRS-WL, a więc załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu dotyczący prokurentów,
– KRS-WM, a więc załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu dotyczący podmiotu działalności.

Dodatkowo we wniosku rejestracyjnym należy umieścić informacje takie, jak:
– nazwę spółki z o.o.,
– siedzibę oraz adres spółki z o.o.,
– przedmiot działalności spółki z o.o.,
– wysokość kapitału zakładowego,
– określenie ilości udziałów posiadanych przez wspólników,
– dane osobowe członków zarządu, rady nadzorczej/komisji rewizyjnej,
– sposób reprezentacji spółki z o.o.,
– czas trwania spółki.

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub indywidualny (jednoosobowy) przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej to jedna z forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Poprzez uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osoba fizyczna pozyskuje status przedsiębiorcy jednoosobowego.

Do prowadzenia działalności gospodarczej niektórych rodzajów przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie, licencję lub koncesję oraz przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji lub uprawnień.

Założenie działalności gospodarczej:
1. Złożenie wniosku CEIDG-1 (osobiście lub elektronicznie)
2. Zgłoszenie się do obowiązkowych ubezpieczeń poprzez złożenie formularza ZUA lub ZZA w przypadku osób opłacających jedynie składkę zdrowotną.
3. Jeżeli osoba fizyczna jest płatnikiem VAT to wymagana jest rejestracja w odpowiednim dla miejsca zameldowania urzędzie skarbowym na formularzu VAT-R.
4. Uzyskanie potrzebnych koncesji oraz zezwoleń.