Uprzywilejowanie udziałów w spółce z o.o.

Zysk, jaki osiągnięty został przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać podzielony pomiędzy wspólników oraz wypłacony na ich rzecz w formie dywidendy. Od tego, jaka wysokość otrzymanej kwoty zostanie przekazana przedsiębiorcom zależy przede wszystkim stosunek liczby posiadanych przez nich udziałów. Istnieje pewne rozwiązanie, które może zmienić zasadę wypłacania udziałów. Zrealizować go można na dwa sposoby
poprzez ustanowienie udziałów uprzywilejowanych
poprzez przyznanie wspólnikom uprawnień osobistych
Stopień uprzywilejowania udziałów w zakresie dywidendy nie jest nieograniczony. Kwota dywidendy przypadającej na udział nie może przewyższać o więcej niż połowę kwoty przypadającej na udział nie uprzywilejowany.
Od tego, jak ważny udział będzie w zakresie dywidendy zależy nie sama kwota i jej zakres praw, a wspólnik. Możliwe jest więc posiadanie przez jednego wspólnika tak udziałów uprzywilejowanych, jak i nieuprzywilejowanych do wysokości dywidendy.
Pamiętać należy, że granice takiego uprzywilejowania ściśle zostały określone przepisami prawa. I tak, na udziały uprzywilejowane nie może przypadać więcej niż 150% dywidendy.

Czy można otworzyć spółkę z o.o. z obcokrajowcem?

W dzisiejszym świecie współpraca z obcokrajowcem w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to duża korzyść dla obydwu stron. Automatyzacja i technologia umożliwia przedsiębiorcom prowadzić dowolne przedsięwzięcie z ludźmi z drugiego końca świata, bez obowiązku wychodzenia z domu. Wiele osób jednak nie zdaje sobie sprawy czy rzeczywiście jest możliwe założenie przedsiębiorstwa ze wspólnikiem, który nie jest obywatelem RP.
Według ustawy wyróżnia się 3 grupy cudzoziemców:

  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej
  • cudzoziemcy posiadający tytuł prawny do pobytu na terytorium RP
  • pozostali cudzoziemcy

W kwestii prawnej obcokrajowcy należący do pierwszej grupy, czyli zamieszkujący terytorium należące do UE nie mają ograniczeń co do prowadzenia własnej firmy w Polsce. Inaczej sprawa wygląda w drugiej kategorii, ponieważ według ustawy, aby założyć biznes na terytorium RP cudzoziemcy muszą posiadać tytuł prawny do pobytu – w postaci zezwolenia, zgody, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub Karty Polaka.
Po otrzymaniu dokumentu, który umożliwia w pełni legalny pobyt w kraju nie stoi już nic na przeszkodzie, aby utworzyć współpracę z obcokrajowcem.

Czym jest spółka z o.o. w organizacji?

Spółka z o.o. w organizacji jest początkową fazą istnienia działalności i powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki. Czas pomiędzy podpisaniem umowy, a rejestracją podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym jest okresem organizacyjnym, w którym spółka z o.o. zobowiązana jest m.in. dokonać wyboru organów spółki, a także zgromadzić kapitał zakładowy, ponieważ głównym celem podmiotu gospodarczego z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji jest stworzenie podstaw funkcjonalnych i ekonomicznych pod działanie przyszłej spółki.

Na procedurę rejestracji składa się – sporządzenie umowy spółki, zawarcie jej w formie aktu notarialnego i sporządzenie wniosku o rejestrację w KRS.

W okresie pomiędzy zawarciem umowy, a dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółka jest tzw. „w organizacji”. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest złożenie wniosku o wpis w przeciągu 6 miesięcy od podpisania umowy. W przeciwnym wypadku umowa ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa. Wśród różnic wymienić można: brak możliwości zbywania udziałów, który jest dopuszczalny w przypadku spółki z o.o., a w przypadku zadłużeń podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji odpowiada zarówno ona, jak i osoby, które działały za tę spółkę np. zarząd lub wspólnicy.

Jeśli proces wpisu spółki do rejestru przebiegł pomyślnie to od tego momentu powstaje tzw. spółka właściwa, której przysługują wszystkie prawa i obowiązki.

Call Now Button