NIP, REGON, KRS – to czego potrzebuje spółka

NUMERY WAŻNE W SPÓŁCE

Założenie każdej działalności gospodarczej wiąże się z uzyskaniem NIP oraz REGON. Jeżeli jest to dodatkowo podmiot rejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskuje także numer KRS.

Każdy z nadanych numerów ma pewne, odrębne znacznie:

  • Numer NIP ma zastosowanie w celach podatkowych. Jest to dziesięciocyfrowy kod identyfikacji podatkowej, nadawany przez naczelnika Urzędu Skarbowego.
  • Numer REGON jest kodem, który nadaje się każdemu przedsiębiorcy, w celach statystycznych. Każdy podmiot posiadający REGON, figuruje w Rejestrze Gospodarki Narodowej.
  • Numer KRS nadawany jest każdej jednostce gospodarczej podlegającej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umożliwia on identyfikację jednostki gospodarczej, a więc także w pewien sposób chroni interesy.

Nadanie numeru NIP potwierdzisz odpisem z KRS. Często zdarza się, że kontrahenci spółki żądają przedstawienia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP. Zgodnie z ustawą potwierdzeniem nadania NIP dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, jest ujawnienie tego numeru w KRS.

Potwierdzeniem nadania numeru REGON jest natomiast wydruk z wyszukiwarki podmiotów gospodarki narodowej, znajdującej się na stronie internetowej GUS. Zgodnie z ustawą, udostępnienie danych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego jest potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze podmiotów.

 

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z o.o.

Zysk, jaki osiągnięty został przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać podzielony pomiędzy wspólników oraz wypłacony na ich rzecz w formie dywidendy. Od tego, jaka wysokość otrzymanej kwoty zostanie przekazana przedsiębiorcom zależy przede wszystkim stosunek liczby posiadanych przez nich udziałów. Istnieje pewne rozwiązanie, które może zmienić zasadę wypłacania udziałów.

Zrealizować go można na dwa sposoby:

– poprzez ustanowienie udziałów uprzywilejowanych
– poprzez przyznanie wspólnikom uprawnień osobistych

Stopień uprzywilejowania udziałów w zakresie dywidendy nie jest nieograniczony. Kwota dywidendy przypadającej na udział nie może przewyższać o więcej niż połowę kwoty przypadającej na udział nie uprzywilejowany.

Od tego, jak ważny udział będzie w zakresie dywidendy zależy nie sama kwota i jej zakres praw, a wspólnik. Możliwe jest więc posiadanie przez jednego wspólnika tak udziałów uprzywilejowanych, jak i nieuprzywilejowanych do wysokości dywidendy.

Pamiętać należy, że granice takiego uprzywilejowania ściśle zostały określone przepisami prawa. I tak, na udziały uprzywilejowane nie może przypadać więcej niż 150% dywidendy.

Czy można otworzyć spółkę z o.o. z obcokrajowcem?

W dzisiejszym świecie współpraca z obcokrajowcem w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to duża korzyść dla obydwu stron. Automatyzacja i technologia umożliwia przedsiębiorcom prowadzić dowolne przedsięwzięcie z ludźmi z drugiego końca świata, bez obowiązku wychodzenia z domu. Wiele osób jednak nie zdaje sobie sprawy czy rzeczywiście jest możliwe założenie przedsiębiorstwa ze wspólnikiem, który nie jest obywatelem RP.

Według ustawy wyróżnia się 3 grupy cudzoziemców:

  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej
  • cudzoziemcy posiadający tytuł prawny do pobytu na terytorium RP
  • pozostali cudzoziemcy

W kwestii prawnej obcokrajowcy należący do pierwszej grupy, czyli zamieszkujący terytorium należące do UE nie mają ograniczeń co do prowadzenia własnej firmy w Polsce. Inaczej sprawa wygląda w drugiej kategorii, ponieważ według ustawy, aby założyć biznes na terytorium RP cudzoziemcy muszą posiadać tytuł prawny do pobytu – w postaci zezwolenia, zgody, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub Karty Polaka.

Po otrzymaniu dokumentu, który umożliwia w pełni legalny pobyt w kraju nie stoi już nic na przeszkodzie, aby utworzyć współpracę z obcokrajowcem.

Call Now Button