Nowa forma prowadzenia działalności

Prosta Spółka Akcyjna to nowoczesna i elastyczna forma prowadzenia działalności firmy, mająca przede wszystkim ułatwić start-upom pozyskiwanie kapitału.

Nowy rodzaj spółki kapitałowej- prosta spółka akcyjna (PSA) pojawi się w Kodeksie spółek handlowych prawdopodobnie 1 marca 2021 roku.
PSA będzie odrębnym typem spółki kapitałowej i będzie łączyć w sobie cechy spółki osobowej ze spółką kapitałową.

Ze spółkami kapitałowymi, a zwłaszcza spółką akcyjną, łączy ją mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji, natomiast ze spółką osobową możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług.

Prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym dopuszczalnym prawnie celu.

Spółki PSA nie posiadają wartości nominalnej i nie stanowią części kapitału akcyjnego oraz są niepodzielne, co jest skutkiem braku kapitału zakładowego.

Skutkiem zaistniałego zniesienia kapitału zakładowego jest wprowadzenie zakazu dokonywania wpłat na rzecz akcjonariuszy, ponieważ mogłyby one zagrozić wypłacalności spółki i wzmacniać pozycję wierzycieli.

Co więcej, ustanowiono obowiązek zasilania kapitału zakładowego odpisami z zysku na pokrycie przyszłych strat – jest to rozwiązanie analogiczne do istniejącego w spółce akcyjnej obowiązkowego tworzenia kapitału zapasowego.

Wspólnik spółki kapitałowej może odpowiadać za jej długi

Jedną z najbardziej atrakcyjnych cech spółek kapitałowych jest zasada, że wspólnicy spółek z o.o. i akcjonariusze spółek akcyjnych nie odpowiadają swoim majątkiem za długi tych spółek. Należy jednak pamiętać, że prawo przewiduje kilka wyjątków w tym zakresie. 

Pierwszy wyjątek dotyczy tego, że za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Ta regulacja ma jednak mocno ograniczone znaczenie dla wspólników i akcjonariuszy spółek kapitałowych w organizacji. Zasadniczo nie mają oni bowiem prawa do działania w imieniu takiej spółki. Jedynie akcjonariusze spółek akcyjnych mogą podlegać tym przepisom, jeśli są jednocześnie założycielami spółki akcyjnej w organizacji. 

Kolejny wyjątek polega na tym, że wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką i osobami, które działają w jej imieniu, za zobowiązania spółki w organizacji do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji. Oznacza to, że omawiana odpowiedzialność wspólnika jest zależna od tego, w jakiej wysokości został przez niego faktycznie wniesiony. Jeżeli wspólnik (akcjonariusz) zadeklarował np. wkład w wysokości 50.000 zł, a faktycznie wniósł  jedynie 30.000 zł, wówczas odpowiada on za długi spółki w organizacji do kwoty 20.000 zł

Trzeci wyjątek odnosi się do zobowiązań podatkowych spółek kapitałowych w organizacji. Jeżeli bowiem w spółce takiej nie powołano zarządu lub pełnomocnika do jej reprezentowania, wówczas za zaległości podatkowe spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają jej wspólnicy (akcjonariusze). Odpowiedzialność ta powstaje jednak tylko wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okazuje się w całości lub w części bezskuteczna.

LINIOWY PIT – spółka kapitałowa w spółkę osobową

ZMIANA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ W SPÓŁKĘ OSOBOWĄ – PODATEK LINIOWY 19 %

Czy wspólnicy spółki z o.o. przekształconej w spółkę komandytową mają możliwość wybrania stawki liniowej 19% od przychodów ze spółki komandytowej? Przekształcenie spółki z o.o.  w spółkę komandytową, sprawia, że wspólnicy spółki z o.o. stają się wspólnikami powstałej spółki. Wiąże się to z możliwością wyboru formy opodatkowania.
Więcej

Call Now Button