Dywidenda

Dywidenda to część zysku spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub do podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

Jak wysoka jest kwota dywidendy?

Wysokość dywidendy zależy od rocznego wyniku finansowego spółki. O jej wysokości i terminie jej wypłaty decydują wspólnicy na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników (zależnie od spółki).

Dywidenda jest wypłacana, gdy:
– zakończył się rok obrotowy
– sporządzone zostało sprawozdanie finansowe
– sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie
– została podjęta decyzja dotycząca podziału zysku i wypłaty dywidendy

Dywidendę wypłaca się z:
– zysku netto
– kapitału zapasowego
– niepodzielonych zysków z lat poprzednich

Najczęściej występuje ona w formie pieniężnej, jednak zdarza się, że jest wypłacana w formie akcji.

Formy wypłaty dywidendy:
– środki pieniężne
– posiadane przez podmiot akcje lub udziały
– akcje lub udziały nowej emisji

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

W Kodeksie Spółek Handlowych znajdziemy informacje na temat tego według jakich zasad powinny funkcjonować spółki handlowe. Kodeks nie zawiera informacji na temat innych spółek. Warto pamiętać o tym, że spółka cywilna regulowana jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

Do spółek handlowych zaliczamy:
– spółki osobowe:
spółka jawna,
spółka partnerska,
spółka komandytowa,
spółka komandytowo-akcyjna,
– spółki kapitałowe:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka akcyjna.

Z jakimi korzyściami wiąże się roczna spółka?

Prawo gospodarcze

Pojęciem prawa gospodarczego określane są normy odnoszące się do działalności gospodarczej. Najczęściej w zakres prawa gospodarczego wchodzi prawo gospodarcze prywatne i prawo gospodarcze publiczne.

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE
Prawo gospodarcze publiczne określa funkcje państwa w gospodarce, swobodę działalności gospodarczej, regulując obrót gospodarczy w wymiarze stosunków między państwem a przedsiębiorcami (tzw. administracyjne prawo gospodarcze). Z tego rodzaju prawa dowiadujemy się o możliwościach interwencji prawa oraz państwa w gospodarkę.
Zasady:
– wolność gospodarcza;
– własność prywatna;

PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE

Prawo gospodarcze prywatne reguluje stosunki między przedsiębiorcami albo między przedsiębiorcami i konsumentem. Przepisy prywatnego prawa gospodarczego określają m.in.: ustrój i organizację przedsiębiorców (typy i funkcjonowanie spółek), czynności handlowe (w tym zawieranie umów, rodzaje umów, formy czynności prawnych) oraz prawo papierów wartościowych.