Rozwód a podział udziałów w spółce z o.o.

Większość przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki handlowej nie zdaje sobie sprawy z tego, jak istotny jest stan cywilny i ustrój majątkowy poszczególnych wspólników. W czasie trwania małżeństwa kwestia ta nie ma większego znaczenia, nabiera go dopiero w czasie rozwodu, któregoś z udziałowców.

Udziały nabyte w trakcie trwania małżeństwa wchodzą do majątku wspólnego jeśli nie została zawarta tak zwana intercyza. Istnieją jedynie dwa wyjątki od tej reguły – jeśli wspólnik nabył udziału na drodze darowizny lub za środku pochodzące z majątku osobistego. W przypadku rozwodu udziały, tak samo jak inne składniki majątku małżonków podlegają podziałowi i nie ma pewności, że zostaną ona przyznane wspólnikowi. Sąd może przyznać wszystkie udziały współmałżonkowi, który nie jest wspólnikiem. W czasie rozwodu jednego ze wspólników udziałowcy tracą pływ na skład osobowy spółki, i o ile w przypadku dużych spółek może nie mieć to znaczenia, o tyle w małych firmach może to bardzo negatywnie wpłynąć na działalność danego podmiotu gospodarczego.

Sytuacji tej można jednak uniknąć jeśli w treści jej umowy zawrze się zapis wykluczający możliwość wstąpienia byłego małżonka wspólnika do spółki. Zapis ten gwarantuje, że w razie rozwodu ani wspólnik, ani spółka nie będą musieli w żaden sposób rozliczyć się z byłym współmałżonkiem.

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub indywidualny (jednoosobowy) przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej to jedna z forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Poprzez uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osoba fizyczna pozyskuje status przedsiębiorcy jednoosobowego.

Do prowadzenia działalności gospodarczej niektórych rodzajów przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie, licencję lub koncesję oraz przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji lub uprawnień.

Założenie działalności gospodarczej:
1. Złożenie wniosku CEIDG-1 (osobiście lub elektronicznie)
2. Zgłoszenie się do obowiązkowych ubezpieczeń poprzez złożenie formularza ZUA lub ZZA w przypadku osób opłacających jedynie składkę zdrowotną.
3. Jeżeli osoba fizyczna jest płatnikiem VAT to wymagana jest rejestracja w odpowiednim dla miejsca zameldowania urzędzie skarbowym na formularzu VAT-R.
4. Uzyskanie potrzebnych koncesji oraz zezwoleń.

Zgromadzenie wspólników – kiedy je zwołać?

Aby zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostało zwołane w sposób zgodny z prawem wówczas decyzja o jego zwołaniu musi zostać podjęta przez uprawniony do tego organ, a o jego odbyciu wspólnicy powinni zostać zawiadomieni w prawidłowy sposób i we właściwym terminie.

Zgromadzenie wspólników powinno zostać zwołane nie później niż dwa tygodnie przed dniem planowanego spotkania. W tej kwestii najistotniejsza jest data wysłania zaproszeń do udziału w zgromadzeniu. Znaczenia nie ma natomiast data podjęcia uchwały o zwołaniu zgromadzenia, jak również data w którym zaproszenie dotrze do wspólnika. Dopuszczalna jest również sytuacja w której zaproszenie nie dotrze do niego nawet przed dniem zgromadzenia.

Podczas obliczania terminu zgromadzenia należy być jednak bardzo ostrożnym. Trzeba podkreślić, że 2 tygodniowy termin musi upłynąć z końcem dnia, który potwierdza dzień planowanego zgromadzenia, a nie w dniu, w którym zgromadzenie ma się odbyć.