Jakie prawa przysługują wspólnikowi w spółce?

Znaczna większość osób zakładających swoje spółki z o.o. skupia się w głównej mierze na obowiązkach, które spoczywają na wspólnikach np. wniesieniu wkładów. Posiadanie udziałów w danej spółce wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uregulowania wspomnianych już wkładów i na tym może, ale oczywiście nie musi zakończyć się zakres obowiązków, jakie wspólnik posiada wobec firmy. Prócz tego w umowie spółki można również nadać wspólnikom inne obowiązki.

Z pewnością wszyscy wspólnicy większą uwagę przywiązują do praw, które im przysługują, a są to:
– prawo do uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników (każdy wspólnik ma prawo, aby zawsze i wszędzie przyjść na spotkanie wspólników i pozostali wspólnicy nie mają możliwości, aby go wyłączyć z uczestnictwa),
– prawo głosu (daje możliwość głosowania nad uchwałami, które dotyczą zarówno spółki, jak i jej wspólników),
– prawo indywidualnej kontroli (daje wspólnikowi możliwość przeglądania ksiąg i dokumentów spółki),
– prawo do żądania wyłączenia wspólnika ze spółki przez sąd z poważnych przyczyn,
– prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd,
– prawo do zaskarżenia uchwał wspólników (jest stosowane, gdy powzięta uchwała jest niezgodna z przepisami obowiązującego prawa, bądź umową wspólników).

Pozostałymi prawami są prawa majątkowe i są to:
– prawo do dywidendy,
– prawo do udziału w masie likwidacyjnej,
– prawo pierwszeństwa poboru.

Zatem zalecamy, aby każda osoba planująca założyć działalność w formie spółki z o.o., bądź zostać jej wspólnikiem – wcześniej zapoznała się z przysługującymi jej prawami, a także ciążącymi na niej obowiązkami.

Zmiany w gotowej spółce

Wiele osób decydujących się na poprowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia w tym celu kupić gotową jednostkę. Czy jednak takie rozwiązanie pozwoli Ci na zmianę jej danych?

Kupno spółki zapewnia spółkę wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc podmiot, który posiada już nazwę, siedzibę, adres, wspólników, a także opłacony kapitał zakładowy. Jednostka taka dysponuje także numerami NIP i REGON, które potwierdzają wpisanie spółki do wymaganych urzędów. Kupując gotową spółkę nie musimy obawiać się jednak o brak możliwości zmiany jej danych!

Pierwszym krokiem jest zmiana wspólników. W tym celu konieczne będzie odwiedzenie notariusza i zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży udziałów. Kolejną konieczną zmianą są członkowie Zarządu. Do tego wymaga się zawarcia uchwały na Zgromadzeniu Wspólników.

Przedsiębiorca może dokonać także szereg innych zmian w zakresie nazwy spółki, jej adresu, siedziby, przedmiotu działalności, kadencji Zarządu, sposobu reprezentacji itd. Konkretne paragrafy w umowie spółki mogą zostać zmodyfikowane na Zgromadzeniu Wspólników. Muszą jednak zostać zaprotokołowane przez notariusza.

Jeżeli zmiany dotyczą kwestii nieuregulowanych w umowie spółki wówczas możemy dokonać je tuż po zakupie spółki.

Jednoosobowa spółka z o.o.

Nazwa “spółka” może wskazywać, że organizacja z którą mamy do czynienia jest wspólną własnością kilku osób. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może to być mylące – kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość prowadzenia jednoosobowej spółki (tak samo jest w przypadku spółek akcyjnych).

Jednoosobowa spółka z o.o. powinna posiadać Zarząd – z tego wynika, że jedyny wspólnik jest “organem” spółki. Rada Nadzorcza nie jest wymagana, a w przypadku działalności jednoosobowej wręcz niemożliwa do powołania – musi składać się przynajmniej z trzech członków.

Proces zakładania, jak i likwidacji jednoosobowej spółki z o.o. jest dłuższy i bardziej kosztowny od działalności jednoosobowej. Warto jednak zauważyć, że takie rozwiązanie może mieć swoje zalety. Przede wszystkim, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się mniejszym ryzykiem rynkowym, niż zwykła działalność. Ważna jest też swoboda podejmowania decyzji – jedyny wspólnik ma pełnię władzy w spółce, przy czym ewentualna zmiana liczby udziałowców jest stosunkowo łatwa. Dodatkowo, taka spółka może zostać sprzedana bez konieczności likwidacji działalności.