Członek zarządu spółki z o.o., a składki ZUS

Członkowie zarządu zgodnie z Kodeksem spółek handlowych powoływani oraz odwoływani są uchwałą wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej.
Co ważne, powołanie członka zarządu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy pomiędzy spółką, a członkiem zarządu stosunek ten może mieć charakter bardziej organizacyjny.
Obowiązek regulacji składek na ubezpieczenie społeczne posiada wspólnik spółki z o.o. pełniący funkcję członka zarządu na takich samych zasadach co osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Członkowie zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie zarówno w akcie powołania, jak i zawarcia odpowiedniego stosunku pracy pomiędzy spółką, a członkami zarządu.
Obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają pracownicy i osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczeniu usług.
W zależności od tego w jakiej formie wypłacone są należności dla zarządu, czy na podstawie umowy o pracę bądź powołania, należy obliczyć w różny sposób zaliczkę na podatek dochodowy.

Spółka publiczna

Pojęcie spółki publicznej dotyczy spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, w których co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana.

Dotyczy to spółki akcyjnej, której choćby część akcji została dopuszczona, po przedstawieniu prospektu emisyjnego i zatwierdzeniu go przez Komisję Nadzoru Finansowego, do publicznego obrotu. Obowiązkiem tego rodzaju spółek jest wprowadzenie do obrotu publicznego każdej nowej emisji akcji, nawet jeżeli emisja ta jest w całości przeznaczona dla jednego lub kilku „dużych” inwestorów.

Krótka charakterystyka spółek:
Spółka akcyjna – działanie opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna – spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą.

Czy warto zostać vatowcem?

Osoby decydujące się na otworzenie spółki bardzo często zastanawiają się, czy warto wpisać swoją działalność do rejestru VAT, a więc czy zostać płatnikiem podatku od towarów i usług.
Cóż odpowiedź zależy przede wszystkim od tego, jaką formę przedsięwzięcia zamierzamy poprowadzić oraz jego aktywności.

Wpis do VATu jest niezwykle korzystny jeżeli planujemy duże i regularne inwestycje. Wówczas obniżamy je o 23% (wysokość podatku VAT) oraz 18% podatku dochodowego (jeżeli inwestycję zamieścimy w kosztach).
VAT będzie również bardzo opłacalny, jeżeli większość naszych klientów również jest płatnikami tego podatku. W przeciwnym razie staniemy się mało atrakcyjni pod względem ceny oferowanych przez nas towarów bądź usług.

Zasadniczą wadą podatku VAT są jego skomplikowane i trudne do zrozumienia przepisy. Ponadto zmiany, które weszły w życie 1. stycznia 2017 roku znacznie utrudniły uzyskanie wpisu do tego rejestru. Aktualnie przedsiębiorcy pragnący zostać podatnikami VATu muszą liczyć się z możliwością nałożenia na nich wysokiej kaucji rejestracyjnej (od 20 000 zł do 200 000 zł), a nawet kategoryczną odmową.