Rejestracja Spółek

SPÓŁKA Z O.O.

Rejestracja spółki z o.o:
Jest to proces bardzo czasochłonny oraz wymagający doskonałej znajomości przepisów prawa gospodarczego. Nasza firma posiadając doświadczenie i wiedzę, gwarantuje Państwu profesjonalne przygotowanie pełnej dokumentacji.

Czas rejestracji:
Rejestracja spółki z o.o. trwa około jednego tygodnia. Jednak zdarzają się dłuższe jak i krótsze przypadki rejestracji. Czas zależy w głównej mierze od prawidłowości wypełniania dokumentów. Z tego właśnie powodu warto powierzyć dokumenty rejestracyjne w ręce ekspertów. Nawet najdrobniejsze błędy spowodują, że dokument zostanie odesłany przez KRS, przez co czas procesu zakładania spółki się wydłuży.

Procedura rejestracji spółki z o.o obejmuje: 

 1. Opracowanie umowy spółki i innych niezbędnych dokumentów.
 2. Organizację spotkania u notariusza, w celu podpisania umowy spółki.
 3. Przygotowanie przez naszych doradców formularzy urzędowych i złożenie ich do odpowiednich organów, a następnie:
  • rejestracja podmiotu w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy),
  • rejestracja podmiotu w REGON (Urząd Statystyczny),
  • rejestracja we właściwym Urzędzie Skarbowym: NIP i VAT.

Ważne : Prowadzenie spółki z o.o. zobowiązuje jej właścicieli do założenia firmowego konta bankowego.

CENA REJESTRACJI: 700 ZŁOTYCH 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rejestracja spółki komandytowej:
Spółka, o której mowa jest spółką osobową, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W spółce za jej zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz). Spółka ta może zostać zawiązania przez 2 lub więcej osób.

Firma spółki komandytowej powinna zawierać jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” np.: Jan Kowalski i wspólnicy – spółka komandytowa. Znaczną zaletą prowadzenia tej spółki jest jej jednokrotne opodatkowanie oraz możliwość, opodatkowania dochodów przez wspólników będących osobami fizycznymi stawką liniową na poziomie 19%.

Czas rejestracji:
Rejestracja spółki komandytowej trwa w większości przypadków około tygodnia.

Podstawowe informacje na temat spółki:

 • Brak minimalnego kapitału zakładowego.
 • Brak minimalnej wartości jednego udziału.
 • Wspólników musi być co najmniej dwóch – komplementariusz i komandytariusz.
 • Wkłady można wnosić w formie pieniężnej lub niepieniężnej.
 • Reprezentacją spółki zajmują się komplementariusze.
 • Komandytariusz może reprezentować spółkę jako pełnomocnik.

Założenie spółki krok po kroku:

 1. Sporządzenie w formie aktu notarialnego umowy spółki, która powinna określać: firmę i siedzibę, przedmiot działalności, czas trwania spółki (jeśli został oznaczony), wysokość i rodzaj wkładów wnoszonych przed wspólników, wysokość sumy komandytowej (zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli).
 2. Złożenie do Sądu Rejestrowego wniosków wraz z załącznikami, do których zaliczamy:
  • wniosek o rejestrację spółki,
  • wniosek o uzyskanie numeru statystycznego (REGON),
  • zgłoszenie identyfikacyjne podatnika, w celu uzyskania numeru NIP,
  • zgłoszenie płatnika składek ZUS.

  Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru i od tego momentu może funkcjonować jako osobowa spółka prawa handlowego w obrocie gospodarczym.

 3. Założenie rachunku bankowego.
 4. Rejestracje podatkowe (VAT, VAT – EU, CIT ).
 5. Uzupełnienie wpisu spółki w rejestrze przedsiębiorców (po otrzymaniu numeru REGON oraz NIP należy je dołączyć do wpisu w KRS).

Zalety:
– Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej.
– Komandytariusze mogą działać w imieniu spółki tylko jako pełnomocnicy.
– Brak minimalnej wielkości sumy komandytowej.

Wady:
– Konieczność sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego.
– Rachunkowość może być prowadzona wyłącznie w formie pełnej księgowości.

POŁĄCZENIE SPÓŁKI Z O.O. I SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Połączenie spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpwoiedzialnością polega ona na tym, że w spółce komandytowej, komplementariuszem jest spółka z o.o.

Zalety:

 • korzystny podział ryzyka prowadzenia działalności,
 • spółka z o.o. będzie odpowiadała za zobowiązania spółki komandytowej wyłącznie do wysokości swojego majątku,
 • spółka z o.o. jako komplementariusz nie musi posiadać istotnego majątku, zaś jej minimalny to zaledwie 5 000 zł,
 • istotne ograniczenie ryzyka odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej,
 • opodatkowaniu podlegają tylko dochody uzyskane przez wspólników z zysku spółki,
 • możliwość powierzenia zarządzania spółką komandytową zarządowi spółki z o.o., czyli osobom nie będącym jej wspólnikami,

Spółka komandytowa z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo korzystną dla przedsiębiorców formą prowadzenia działalności gospodarczej.