Prawo cywilne

Przepisy prawa cywilnego obejmują zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiące zarazem trzon prawa prywatnego.
Najważniejszym źródłem informacji jest Kodeks Cywilny ustawa z 23 kwietnia 1964, obowiązująca od 1 stycznia 1965. Jego art. 1 stanowi, że kodeks cywilny „reguluje stosunki cywilnoprawne”.

Kto powinien stosować się do przepisów prawa cywilnego?
Prawo cywilne reguluje stosunki między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawy przyznały zdolność prawną, a także sytuację prawną osób i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz treść stosunków prawnych, na którą składają się uprawnienia i obowiązki podmiotów tych stosunków.

Działy prawa cywilnego:
– część ogólna;
– prawo rzeczowe;
– prawo zobowiązań;
– prawo spadkowe;
– prawo rodzinne.

Niższa stawka podatku CIT od 2019 roku

14 listopada 2018 r. prezydent podpisał ustawę, która wprowadziła nową stawkę podatku CIT wynoszącą 9%. Od stycznia 2017 r. stawka ta wynosiła 15%.

9% stawka podatku CIT dostępna jest dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi, spółki kapitałowe w organizacji lub spółki komandytowo-akcyjne. Muszą one spełniać następujące warunki:

  • rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej,
  • przychody osiągnięte ze sprzedaży w danym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 1,2 mln euro.

Z obniżonej stawki podatku nie będą mogły skorzystać podmioty:

  • które powstały w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału w roku podatkowym, a także w kolejnym roku. Oznacza to, że z obniżonej stawki będą mogły skorzystać w trzecim roku działalności, pod warunkiem, że będą małymi podatnikami.
  • do których na pokrycie kapitału zostały wniesione: uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, składniki majątku uzyskane przez podmiot wnoszący wkład, w wyniku likwidacji innego podmiotu.
  • które wniosły do innego podmiotu: przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki majątku tego przedsiębiorstwa.

Strona główna

Jakie prawa przysługują wspólnikowi w spółce?

Znaczna większość osób zakładających swoje spółki z o.o. skupia się w głównej mierze na obowiązkach, które spoczywają na wspólnikach np. wniesieniu wkładów. Posiadanie udziałów w danej spółce wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uregulowania wspomnianych już wkładów i na tym może, ale oczywiście nie musi zakończyć się zakres obowiązków, jakie wspólnik posiada wobec firmy. Prócz tego w umowie spółki można również nadać wspólnikom inne obowiązki.

Z pewnością wszyscy wspólnicy większą uwagę przywiązują do praw, które im przysługują, a są to:
– prawo do uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników (każdy wspólnik ma prawo, aby zawsze i wszędzie przyjść na spotkanie wspólników i pozostali wspólnicy nie mają możliwości, aby go wyłączyć z uczestnictwa),
– prawo głosu (daje możliwość głosowania nad uchwałami, które dotyczą zarówno spółki, jak i jej wspólników),
– prawo indywidualnej kontroli (daje wspólnikowi możliwość przeglądania ksiąg i dokumentów spółki),
– prawo do żądania wyłączenia wspólnika ze spółki przez sąd z poważnych przyczyn,
– prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd,
– prawo do zaskarżenia uchwał wspólników (jest stosowane, gdy powzięta uchwała jest niezgodna z przepisami obowiązującego prawa, bądź umową wspólników).

Pozostałymi prawami są prawa majątkowe i są to:
– prawo do dywidendy,
– prawo do udziału w masie likwidacyjnej,
– prawo pierwszeństwa poboru.

Zatem zalecamy, aby każda osoba planująca założyć działalność w formie spółki z o.o., bądź zostać jej wspólnikiem – wcześniej zapoznała się z przysługującymi jej prawami, a także ciążącymi na niej obowiązkami.