Działalność nierejestrowana, a podatki

Prowadzenie działalności nierejestrowanej wiąże się z brakiem konieczności rejestrowania działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a wraz z tym brakiem obowiązku odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Przedsiębiorca nierejestrowany jest zobowiązany do regulacji podatku dochodowego. To że przedsiębiorca nie rejestruje swojej działalności nie znaczy, że jego dochody zwolnione są z opodatkowania. Przychody pochodzące z działalności nierejestrowanej kwalifikowane są jako przychody z innych źródeł. Przychody mogą być jednak pomniejszone o koszty ich uzyskania.  

Działalność nierejestrowana może być także zobowiązana do regulacji podatku VAT. W większości przypadków firmy takie będą mogły korzystać ze zwolnienia podmiotowego ze względu na wysokość obrotów. Jeżeli jednak ze względu na charakter działalności firma nie może skorzystać ze zwolnienia wówczas jest ona zobowiązana do zarejestrowania się do VAT, a wraz z tym do odprowadzania należnego podatku.   

Prawo cywilne

Przepisy prawa cywilnego obejmują zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiące zarazem trzon prawa prywatnego.
Najważniejszym źródłem informacji jest Kodeks Cywilny ustawa z 23 kwietnia 1964, obowiązująca od 1 stycznia 1965. Jego art. 1 stanowi, że kodeks cywilny „reguluje stosunki cywilnoprawne”.

Kto powinien stosować się do przepisów prawa cywilnego?
Prawo cywilne reguluje stosunki między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawy przyznały zdolność prawną, a także sytuację prawną osób i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz treść stosunków prawnych, na którą składają się uprawnienia i obowiązki podmiotów tych stosunków.

Działy prawa cywilnego:
– część ogólna;
– prawo rzeczowe;
– prawo zobowiązań;
– prawo spadkowe;
– prawo rodzinne.

Niższa stawka podatku CIT od 2019 roku

14 listopada 2018 r. prezydent podpisał ustawę, która wprowadziła nową stawkę podatku CIT wynoszącą 9%. Od stycznia 2017 r. stawka ta wynosiła 15%.

9% stawka podatku CIT dostępna jest dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi, spółki kapitałowe w organizacji lub spółki komandytowo-akcyjne. Muszą one spełniać następujące warunki:

  • rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej,
  • przychody osiągnięte ze sprzedaży w danym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 1,2 mln euro.

Z obniżonej stawki podatku nie będą mogły skorzystać podmioty:

  • które powstały w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału w roku podatkowym, a także w kolejnym roku. Oznacza to, że z obniżonej stawki będą mogły skorzystać w trzecim roku działalności, pod warunkiem, że będą małymi podatnikami.
  • do których na pokrycie kapitału zostały wniesione: uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, składniki majątku uzyskane przez podmiot wnoszący wkład, w wyniku likwidacji innego podmiotu.
  • które wniosły do innego podmiotu: przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki majątku tego przedsiębiorstwa.

Strona główna