„Spółka w likwidacji” a nowa działalność?

Proces likwidacji stanowi końcowy etap jej funkcjonowania. Obowiązek przeprowadzenia wskazanego postępowania został nałożony przez ustawodawcę w celu ochrony interesów wierzycieli spółki. Zadaniem tego procesu jest uporządkowanie wszystkich spraw spółki. Mowa tutaj o ściągnięciu wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań, upłynnieniu majątku, zakończeniu negocjacji, wypowiedzeniu umów, zbyciu przedsiębiorstwa lub jego składników.
Czy właściciel „spółki w likwidacji” może rozpocząć prowadzenie nowej spółki?
Konieczność pozamykania spraw spółki w likwidacji często stoi w sprzeczności z podejmowaniem nowych inicjatyw biznesowych. Prawo jednak daje możliwość rozpoczęcia nowych interesów biznesowych w przypadku, gdy jest to konieczne do zakończenia spraw wszczętych przed otwarciem likwidacji. Jest to jedyny wyjątek przewidziany w Kodeksie spółek handlowych.

Ważne!
Jeżeli zawieranie umów nie jest związane z koniecznością zakończenia spraw likwidowanej spółki, to przedsiębiorca naraża siebie i prowadzony biznes na konsekwencje prawne.
Likwidatorzy nie mogą zawierać również umów o charakterze strategicznym i długoterminowym. Regulacja ta jest restrykcyjna i nie pozwala na zawieranie nowych umów nawet wówczas, gdyby czynność taka była uzasadniona gospodarczo i korzystna dla wierzycieli spółki w likwidacji.

 

Przeczytaj również: Prawa wspólników spółki

Likwidacja spółki z o.o. czy upadłość?

Likwidacja oznacza całkowite zakończenie działalności społecznej, w wyniku czego podmiot gospodarczy przestaje istnieć. Proces zamknięcia wszystkich spraw i spieniężenie majątku firmy okazuje się z różnych względów najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Podczas likwidacji członkowie zarządu spółki wykonują wszelkie czynności i spisują sprawozdania, które doprowadzą do całkowitego zamknięcia działalności gospodarczej.

Z kolei upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się wypłacalny. Postępowanie prowadzi się tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone, a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ulega rozwiązaniu, jeżeli proces został zakończony w całości lub umorzony. Dłużnik będący osobą prawną jest obowiązany zgłosić w sądzie wniosek o upadłość podmiotu gospodarczego.

Głównymi różnicami pomiędzy likwidacją, a upadłością firmy jest sposób prowadzenia procedury – w przypadku całkowitego zakończenia działalności czynności wykonują wspólnicy, a przyczyny mogą wynikać zarówno z umowy, jak i z ustawy, podczas gdy w przypadku niewypłacalności dłużnika proces prowadzi sąd upadłościowy i ustawa jest ogłaszana w stosunku do podmiotu, który zaprzestaje spłacać swoje zobowiązania.

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – jakie zmiany od 2019 roku?

Nowelizacja przepisów ma w założeniu usprawnić funkcjonowanie niektórych rodzajów spółek i wprowadzić uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Projekt zmienia szereg reguł w funkcjonowaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku spółek osobowych:
– członkiem zarządu w spółce partnerskiej musi być co najmniej jeden partner, a w skład zarządu mogą wchodzić także osoby trzecie,
– wypowiedzenie umowy przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki będzie odtąd zawsze dopuszczalne.

W przypadku spółek kapitałowych:
– zmiana umowy spółki z o.o. przed jej rejestracją wymagać będzie jednomyślności wszystkich wspólników,
– jeżeli w uchwale wspólników nie wskazano dnia dywidendy – to uznawany będzie dzień, w którym powzięta została uchwała,
– w sytuacji, gdy działalność z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła zysk niższy niż przewidywano, to wspólnik będzie zmuszony zwrócić różnice między zyskiem, a wysokością otrzymanej zaliczki,
– uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym,
– przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową wymagać będzie zgody wszystkich komplementariuszy i komandytariuszy.