Spółka offshore

Spółka offshore to typ osób prawnych, zakładanych w tak zwanych rajach podatkowych. Miejsca, w których możemy założyć taki podmiot to przede wszystkim: Anguilla, Bahamy, Barbados, Belize, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Mauritius, Nevis, Panama, Samoa, Seszele, St. Vincent oraz Wyspy Marshalla.

Offshore zapewnia między innymi obniżenie, a nawet całkowite uniknięcie opodatkowania oraz osiągniecie większego zysku, dzięki finansowaniu transakcji przez spółkę bezpodatkową.

Co ważne w rajach podatkowych obecny jest wysoki poziom poufności. Oznacza to, że dane właściciela spółki przechowywane są w pliku Agenta Rejestrowego, któremu zabrania się ujawniania tych informacji osobom trzecim, w tym również urzędom innych państw.

Czasem zdarzają się sytuacje, w których firma za granicą musi dysponować większą wiarygodnością. W tym celu warto zdecydować się na zakup gotowej spółki z czystą historią gospodarczą.
Spółki offshore mają prawo do zakładania rachunków bankowych w bankach światowych. W przypadku Polski banki wprowadzają jednak liczne utrudnienia w otwieraniu kont firmom ze strefy offshore.

Zobacz dlaczego warto założyć firmę -> klik

Aktywa w przedsiębiorstwie

W ustawie o rachunkowości aktywa definiowane są jako kontrolowane przez przedsiębiorstwo zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Aktywa dzielą się na aktywa obrotowe oraz aktywa trwałe. Tworzą one majątek przedsiębiorstwa.

Do aktyw trwałych zaliczamy:

 • wartości niematerialne i prawne,
 • rzeczowe aktywa trwałe,
 • należności długoterminowe,
 • inwestycje długoterminowe,
 • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Aktywami obrotowymi są:

 • zapasy,
 • należności krótkoterminowe,
 • inwestycje krótkoterminowe,
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Numery PKD

Polska Klasyfikacja Działalności – w skrócie PKD najczęściej wykorzystywana jest do celów statystycznych, jest to umownie przyjęty, uporządkowany hierarchicznie podział zbioru rodzajów działalności gospodarczej w Polsce

PKD dzieli się na 21 sekcji:

 • sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo,
 • sekcja B – górnictwo i wydobywanie,
 • sekcja C – przetwórstwo przemysłowe,
 • sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę, i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • sekcja E – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją,
 • sekcja F – budownictwo,
 • sekcja G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 • sekcja H – transport i gospodarka magazynowa,
 • sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 • sekcja J – informacja i komunikacja,
 • sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 • sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
 • sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
 • sekcja P – edukacja,
 • sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • sekcja S – pozostała działalność usługowa,
 • sekcja T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
 • sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne.