Pracowniczy Plan Kapitałowy od 2019 roku

Z początkiem 2019 roku w życie weszła ustawa dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych, które zabezpieczają środki finansowe przyszłych emerytów. To pewnego rodzaju system oszczędzania, zapewniający zabezpieczenie finansowe wielu z nas.

Najważniejszym celem wprowadzenia PPK jest wzrost poziomu oszczędności indywidualnych, aby poprawić bezpieczeństwo oraz dobrobyt społeczeństwa.

Wpłaty do PPK podzielone są na obowiązkowe u nieobowiązkowe(dodatkowe), a opłacane są zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. Wartości wpłat ustala się w zależności od wynagrodzenia brutto danego pracownika.

Struktura PPK, która obowiązuje od 2019 roku:
– składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa – 250 zł,
– dopłata roczna ze strony państwa – 240 zł,
– składka podstawowa pracodawcy – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
– składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
– składka podstawowa pracownika – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
– składka dodatkowa pracownika – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) może zatem wynieść 3,5%, a maksymalna 8%. Składki odprowadzane przez pracownika rozliczane są z wynagrodzenia brutto.

PPK będzie obsługiwane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych posiadających zgody oraz zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce.

Zgłoszenie do KRS sprzedaży udziałów spółki

Dokonanie sprzedaży udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w umowie spółki oraz aktualizacją danych w KRS. Na złożenie dokumentacji zarząd ma zaledwie 7 dni od momentu przeprowadzenia transakcji.
Zgłoszenia dotyczącego zmiany składu wspólników należy dokonać posługując się formularzem KRS – Z3 i KRS – ZE. Wraz z tymi formularzami należy złożyć także obowiązkowe załączniki:

– listę wspólników, podpisaną przez wszystkich członków zarządu, uwzględniającą dokonane zmiany,
– umowę sprzedaży udziałów lub inny dokument potwierdzający zmianę w składzie wspólników lub zmianę w obejmowanych udziałach,
– oświadczenie, zawierające dane wspólnika, jeśli wszystkie udziały nabyła jedna osoba,
– potwierdzenie dokonania obowiązkowych opłat: za ogłoszenie w MSiG i opłata sądowa.

Koszt zgłoszenia zmiany w składzie wspólników wynosi 350 zł.
Warto jednak pamiętać, że do KRS zgłaszani są tylko Ci wspólnicy, którzy posiadają więcej niż 10% udziałów. Jeśli nabywający dokonał zakupu mniejszej liczby udziałów niż 10%, nie ma konieczności zgłaszania tego faktu do KRS.

Jak zarejestrować stowarzyszenie?

Podmiot, który nazywany jest „stowarzyszeniem” stanowi dowolne zrzeszenie osób, które podejmują działania w celach niezarobkowych. Założenie stowarzyszenia wymaga dopełnienia formalności oraz przeprowadzenie całej procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednym z obowiązkowych etapów jest rejestracja stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Związane jest to z koniecznością złożenia formularzy:
– KRS-W20 (zgłoszenie stowarzyszenia)
– KRS-WK (zgłoszenie zarządu)
– KRS-WK (zgłoszenie komisji rewizyjnej)
– KRS-WM (zgłoszenie zakresu działalności oraz wpis do rejestru przedsiębiorców)

Założyciele stowarzyszenia powinni również dołączyć do wnioski statut stowarzyszenia, protokół z zebrania założycielskiego oraz listę członków założycieli, a także podjęte uchwały na zebraniu i oświadczenia członków zarządu o adresach do doręczeń.

Warto zaznaczyć, że uzyskanie wpisu do KRS stanowi moment nadania stowarzyszeniu numeru REGON oraz NIP.

Bez wątpienia warto wspomnieć również o tym, że stowarzyszenie może uzyskać status organizacji pożytku publicznego.

Call Now Button