Obowiązki właściciela spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą prawną. Właściciele firm często wybierają ten podmiot, ponieważ kusi on swoją atrakcyjnością, głównie pod względem ograniczonej odpowiedzialności wspólników. To bardzo ważna kwestia, która nie naraża prywatnych majątków wspólników w przypadku upadłości spółki.

Spółka z o.o. może zostać zarejestrowana w sposób tradycyjny oraz przez Internet.

Bardzo ważną kwestią zwiększającą szansę na sukces spółki jest to, aby wszystkie obowiązki księgowe, prawne oraz podatkowe były wykonywane rzetelnie oraz terminowo.

Do czego m.in. zobowiązani są właściciele spółek z o.o.?

– prowadzenia księgowości w formie pełnej;
– dokonywania rozliczeń podatkowych;
– stosowania się do zasad wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych;
– pokrycia udziałów w odpowiednim czasie;
– dokonywania dopłat w stosunku do udziału;

Dopłata w spółce z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zobowiązywać wspólników do dokonywania dopłat. Powinny być one nakładane i uiszczane przez wspólników odpowiednio do posiadanych przez nich udziałów. Wysokość i termin dopełnienia tego obowiązku należy zawrzeć w umowie spółki. Jeżeli jednak dokument ten nie będzie posiadał takiej adnotacji wówczas kwestia ta może zostać doprecyzowana przez wspólników w uchwale.

Dopłaty mogą zostać zwrócone wspólnikom, o ile nie są przekazane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Ewentualny zwrot przysługuje równomiernie wszystkim wspólnikom.

Co ważne, obowiązek wnoszenia dopłat można nałożyć na wspólników zarówno podczas zakładania spółki, jak również w okresie późniejszym przez zmianę jej umowy. Zmiana umowy w zakresie nałożenia na wspólników dodatkowych opłat wymaga jednak zgody ich wszytskich.  

Rozwiązana spółka – dokumentacja

Dokumentacja spółki powinna zostać zachowana przez określony czas, aby w razie konieczności pracownicy oraz wspólnicy mogli z niej skorzystać. Dokumenty powinny być przechowywane przez okres 5 lat. Dokumentację spółki oddaje się na przechowanie osobie wskazanej w umowie spółki lub uchwale wspólników. W przypadku, gdy nikt nie chce mieć na sobie tej odpowiedzialności związanej z przechowywaniem dokumentów to sąd jest zobowiązany do wyznaczenia konkretnej osoby.

Przekazanie dokumentów spółki powinno być potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.

Czy można zabrać dokumentację za granicę?
Istnieje możliwość przechowywania ksiąg handlowych za granicą pod warunkiem, że urząd skarbowy zostanie powiadomiony o miejscu ich przechowywania. W przypadku kontroli obowiązkiem jest ich udostępnienie – często dokumenty trzeba dostarczyć do siedziby spółki lub innego miejsca na terenie Polski (uzgodnionego wcześniej z kontrolującymi).
KPIR, ewidencje oraz rejestry prowadzone do celów podatkowych należy przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego – najczęściej jest to 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Kadry i płace powinny zostać zachowane przez 5 lat.